Smatramo da se dužina radnog vijeka treba produžavati u skladu s produženjem životnog vijeka. Broj umirovljenika je prevelik i odlazak u mirovinu ne rješava probleme zaposlenosti. Kraj dvadesetog stoljeća i novi oblici rada omogućuju produženu radnu aktivnost zdravih. Toj činjenici treba prilagoditi i politiku zapošljavanja.